Nume
Parola
Vizualizări: 3340
Din categorie: Ştiinţă
Mihail DOLGAN la 70 de ani
Chişinău, 3 Februarie 2009 — Critic şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatură română contemporană. Doctor habilitat în filologie (1991), profesor universitar (1994). Membru corespon¬dent (2000), academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007). Născut la 5 februarie 1939 în s. Rediul Mare, azi r-nul Donduşeni. A absolvit Facultatea de istorie şi filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1963). Şi-a continuat studiile la doctorantura din ca¬drul Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1965–1968). Activează în calitate de laborant (1963–1964), laborant superior (1964–1965), cercetător ştiinţific inferior (1968–1974), cercetător ştiinţific superior (1974–1983), şef de sec¬ţie (din 1983), cercetător ştiinţific principal (din 1991) la Institutul de Limbă şi Literatură (azi Institutul de Filologie) al A.Ş.M, şef al Ca¬tedrei de literatură română şi teorie literară a Universităţii de Stat din Moldova (prin cumul, din 1995). Concomitent a desfăşurat o vastă activitate pedagogică, predînd cursuri normative şi speciale la Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Este animatorul direcţiei ştiinţifice „Poetica şi stilistica liricii moderne”. Debutează editorial cu volumul Idee şi imagine poeti¬că (1971), care învederează interesul autorului pentru analize şi interpretări estetico-stilistice concrete ale poeziei contempora¬ne. Problematica prioritară o constituie: integrarea, valorificarea şi reconsiderarea literaturii postbelice din r. Moldova şi România; legităţile de dezvoltare a principalelor genuri literare; orientări ar¬tistice şi stilistice ale procesului literar postbelic; conştiinţa civică şi arta poetică a unor scriitori concreţi; individualitatea creatoare şi diversitatea de formule şi stiluri poetice; statutul estetic al imagi¬nii poetice şi al imaginarului artistic în genere (metafora, simbolul, mitul personal, parabola, oximoronul, paradoxul); evoluţia şi me¬todologia criticii literare curente; metodica predării literaturii în şcoală ş.a. Cultivă sistematic o critică de poezie de întîmpinare, cu polemici întru apărarea cărţilor autentice, aplicînd cu insistenţă criteriul estetic în discernerea valorilor de nonvalori, fără a neglija şi contextul social-politic. A adus contribuţii la teoretizarea meta¬forei moderne, promovînd ideea evoluţiei tropului de la parţial la global, de la local la universal, de la metafora întemeiată pe asemă¬nări la metafora absolută, bazată pe deosebiri. Este autor a 40 de ti¬tluri de cărţi şi a peste 850 de studii şi articole. Printre lucrările de referinţă ale exegetului pot fi numite: Metafora poetică şi semnifi¬caţia ei în poezia moldovenească (1974); Conştiinţa civică a poezi¬ei contemporane (1976); Poezia: adevăr artistic şi angajare socială (1988); Grigore Vieru, adevăratul (2003); tratatele colective (con¬cepţie şi întocmire, coordonator şi coautor de bază, redactor ştiin¬ţific responsabil) Istoria literaturii moldoveneşti (vol. III, partea I, 1988); Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, recon¬siderări (1988); Orientări artistice şi stilistice în literatura contem¬porană (în 2 vol., 2003); Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spi¬ritual, filosofic (în 2 vol., 2004); culegerile de articole: Crez şi mă¬iestrie artistică (1982); Responsabilitatea cuvîntului critic (1987); Polemici literare sau pledoarii întru apărarea poeziei autentice (2005); manualele şi materialele didactice: Literatura moldove¬nească, clasa a X-a (coautor, ediţiile din anii 1966–1988); Litera¬tura moldovenească pentru copii (1983, coautor, coordonator, al¬cătuitor, redactor responsabil). A elaborat 9 micromonografii din seria Scriitorii moldoveni în şcoală despre N. Costenco, L. Delea¬nu, Em. Bucov, P. Zadnipru, A. Busuioc, Gr. Vieru, L. Damian ş.a. (1983–1990). A participat în calitate de coautor, alcătuitor, coordo¬nator, redactor la elaborarea Programelor analitice. Ciclul literar-teoretic (2005). A publicat 179 de articole şi materiale pentru enci¬clopediile şi dicţionarele enciclopedice Literatura şi Arta Moldo¬vei (în 2 vol., 1985–1986); Enciclopedia Sovietică Moldovenească (în 8 vol., 1970–1981); Dicţionar enciclopedic moldovenesc (1989); Dicţionarul General al Literaturii Române (în 6 vol.; volumele 1–4 au apărut în 2004–2006, Bucureşti). A întocmit antologiile Poezia Moldovei Sovietice (1984, în colab.); Iubire de Metaforă (în 2 vol., 2001); Nu e om să nu fi scris o poezie (în 5 vol., 2000–2005) ş.a. Ultima lucrare de proporţii care a apărut sub îngrijirea acad. Mihail Dolgan este Fenomenul artistic Ion Druţă (2008). A contribuit la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, în¬drumînd elaborarea şi susţinerea a 6 teze de doctor habilitat şi a 8 teze de doctor în ştiinţe filologice. A prezentat referate şi comunicări (peste 400) la diferite conferinţe şi simpozioane republicane şi inter¬naţionale. Este iniţiatorul şi organizatorul mai multor conferinţe ştiinţifice, desfăşurate la Institutul de Literatură şi Folclor al A.Ş.M. şi la Catedra de literatură română şi teorie literară a Universită¬ţii de Stat din Moldova. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldo¬va (din 1972). Vicepreşedinte al Secţiei de critică literară şi al Secţi¬ei de poezie din cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova, preşedin¬te al Secţiei de literatură a Consiliului instructiv-metodic al Mi¬nisterului Învăţămîntului al R.S.S.M., preşedinte al Comisiei de Experţi „Filologie şi arte” în cadrul Comisiei Superioare de Ates¬tare a Republicii Moldova. Este membru de onoare al Centrului de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfînt – România”, Botoşani. Deţinător al Medaliei „M. Eminescu” şi al Medaliei A.Ş.M. „D. Cantemir”. Distins cu Premiul Prezidiului A.Ş.M., cu Diploma de Recunoştinţă a A.Ş.M., cu Diploma Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Statistica

  • 9936 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 134 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate

Numere de telefoane in Chişinău centrul a Moldovei