Nume
Parola
Vizualizări: 6416
ADR Nord: Concurs pentru ocuparea funcțiilor de specialiști în monitorizarea proiectelor (2 unități)
Bălți, 12 Iunie 2020Funcții vacante: Specialist în monitorizarea proiectelor /INGINER-CONSTRUCTOR/ (2 unități)

Data-limită până când poate fi depus dosarul este 20.07.2020.

Scopul general al funcției:

► Oferirea asistenţei în probleme ce țin de domeniul construcțiilor în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi în activităţile ADR Nord;
► Participarea la toate aspectele legate de domeniul construcțiilor în activitatea ADR Nord.

Pretendenții la funcția vacantă vor fi angajați prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

► Cetățean al Republicii Moldova;
► Studii superioare în inginerie, management în construcții, arhitectură etc.;
► Competențe în domeniul proiectării, lucru cu execuția proiectelor tehnice, devizelor de cheltuieli, materialelor și tehnologiilor utilizate în construcții;
► Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
► Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
► Abilități excelente de comunicare;
► Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
► Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități:

► Verificarea devizelor, calculații preț;
► Coordonarea relațiile cu operatorii economici și responsabilii tehnici;
► Gestionarea sistemul de management al calității;
► Participă la ședințele grupului de lucru în cadrul proiectelor gestionate;
► Verificarea corectitudinii devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;
► Verificarea:
a) procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
b) graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
c) procesele-verbale privind lucrările executate;
► Controlarea efectuării obligațiunilor responsabilului tehnic;
► Exercitarea controlului execuţiei lucrărilor, conform programului de verificare;
► Controlul modului în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie;
► Monitorizarea și verificarea postimplementare a proiectelor de infrastructură.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

► Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
► Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
► H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
► H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
► Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
Acte legislative;
Acte normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

► CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
► Copia buletinului de identitate;
► Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
► Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

► Agenția de Dezvoltare Regională Nord
► tel./fax: (231) 29682
► adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
► persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
► e-mail: jurist.adrnord@gmail.com

Data-limită până când poate fi depus dosarul este 20.07.2020.

DESCARCĂ Formularul de participare la concurs (2 pagini). Formularul completat poate fi expediat la e-mail-ul indicat mai sus.

www.adrnord.md