Nume
Parola
Vizualizări: 6368
ADR Nord: Concurs REPETAT pentru ocuparea funcției de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor
Bălți, 5 Septembrie 2019Funcție vacantă (perioadă nedeterminată): Specialist în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor /INGINER-CONSTRUCTOR/ (1 unitate)

Data limită până când poate fi depus dosarul: 22 septembrie 2019, ora 23.59.

Scopul general al funcției:

► Oferirea asistenţei în probleme ce țin de domeniul construcțiilor în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi în activităţile ADR Nord;
► Participarea la toate aspectele legate de domeniul construcțiilor în activitatea ADR Nord.

Pretendenții la funcția de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor vor fi angajați în cadrul Secției managementul proiectelor prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

► Cetățean al Republicii Moldova;
► Studii superioare în inginerie și management în construcții;
► Competențe în realizarea şi întocmirea de documentaţii topografice, geodezice şi cadastrale;
► Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
► Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
► Abilități excelente de comunicare;
► Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
► Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități:

► Verificarea devizelor, calculații preț;
► Coordonarea relațiile cu operatorii economici și responsabilii tehnici;
► Gestionarea sistemul de management al calității;
► Participă la ședințele grupului de lucru în cadrul proiectelor gestionate;
► Verificarea corectitudinii devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;
► Verificarea:
a) procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
b) graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
c) procesele-verbale privind lucrările executate;
► Controlarea efectuării obligațiunilor responsabilului tehnic;
► Exercitarea controlului execuţiei lucrărilor, conform programului de verificare;
► Controlul modului în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie;
► Informarea Beneficiarului și să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
► Informează Beneficiarul și solicită avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;
► Informează operativ conducerea Agenției și Beneficiarul despre necesitatea lichidării deficienţelor constatate și măsurile necesar de întreprins pentru a exclude repetarea lor;
► Răspunde pentru stabilirea unor relații optime cu operatorii economici și APL;
► Răspunde pentru rezolvarea în timp util si în bune condiții a tuturor problemelor apărute pe parcursul desfășurării activității de construcție;
► Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiționale cu operatorii economici;
► Verificarea corectitudinii devizelor prezentate și a proceselor-verbale, în conformitate cu oferta prezentată de operatorul economic;
► Întocmește planuri de activitate săptămânale, lunare;
► Întocmirea dărilor de seamă săptămânale și lunare.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

► Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
► Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
► H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
► H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
► Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
► Acte legislative // http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=502&t=/Legislatie/Acte-legislative&
► Acte normative // http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=503&t=/Legislatie/Acte-normative&

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

► CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
► Copia buletinului de identitate;
► Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
► Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

► Agenția de Dezvoltare Regională Nord
tel./fax: (231) 29682
adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
e-mail: jurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul: 22 septembrie 2019, ora 23.59.

DESCARCĂ Formularul de participare la concurs. Formularul completat poate fi expediat la e-mail-ul indicat mai sus.

www.adrnord.md