Nume
Parola
Vizualizări: 1382
ADR Nord: Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în achiziții publice
Bălți, 21 Mai 2019 — Funcție vacantă: Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

► Să Asigure organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
► Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR Nord, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
► Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
► Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
► Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe.

Specialistul în achiziții publice va fi angajat în cadrul Secției finanțe și achiziții, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

► Cetățean al Republicii Moldova
► Studii superioare în economie / drept;
► Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
► Cunoaşterea excelentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze;
► Abilități excelente de comunicare.

Sarcini și responsabilități:

► Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
► Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu procedurile din manual;
► Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
► Expedierea cererile de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
► Pregătirea modelelor de evaluare a ofertelor;
► Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
► Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor;
► Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
► Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea fişierelor la AAP, MADRM şi auditorilor la cerere;
► Coaserea, ștampilarea şi numerotarea dosarului achiziţiei publice după semnarea contractului;
► Este responsabil de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție, respectând întocmai prevederile legislației în vigoare;
► Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experți contractați;
► Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
► Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție: de pregătirea răspunsurilor, de prezentarea informațiilor și dosarelor Agenției Achiziții Publice și alte operațiuni în conformitate cu legea;
► Desfășurarea procedurilor de includere a operatorilor economici de rea-credință în lista de interdicție;
► Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

► Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
► Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
► H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
► H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
► Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

► CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
► Copia buletinului de identitate;
► Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
► Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

► Agenția de Dezvoltare Regională Nord
► tel./fax: (231) 29682
► adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
► persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
► e-mail: jurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 21 iunie 2019, ora 17.00.

DESCARCĂ Formularul de participare la concurs // http://bit.ly/2VQfuMN //. Formularul completat poate fi expediat la e-mail-ul indicat mai sus.

www.adrnord.md