Nume
Parola
Vizualizări: 4911
Comunicat de presă
Chișinău, 13 Mai 2017 — Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu: Copii au dreptul să participe la reuniuni, daca acestea sunt pașnice, dacă participarea la aceste evenimente nu prezintă pericol pentru viață și sănătatea copiilor și dacă nu se aduce atingere demnității acestora. În mod obligator copiii trebuie să fie însoțiți de către părinți/reprezentați legali sau de către adulți, la discreția acestora.

Participarea copiilor la diverse reuniuni publice a fost un subiect aflat în atenția Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copiilor, Maia Bănărescu în anul 2016. Problema în cauză a fost examinată de către Ombudsman prin prisma standardelor internaționale privind respectarea drepturilor copilului la libera exprimare a opiniilor, la libera asociere și de participare la manifestații pașnice.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului prevede în articolul 15 că statele părţi trebuie să recunoască drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de întrunire paşnică, iar exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngrădita decît de restricțiile prevăzute în mod expres de lege și care sunt necesare într-o societate democratica, în interesul securității naționale, al siguranței sau ordinii publice ori pentru a proteja sănătatea publica sau bunele moravuri, drepturile si libertățile altora.

De asemenea, potrivit art. 13 al Convenției, copilul are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului. Exercitarea acestui drept poate fi restricționată doar dacă este prevăzută expres de lege şi dacă restricțiile sunt absolut necesare pentru respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora, protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.

În conformitate cu prevederile art. 14 din Convenţie, statele părţi sunt obligate să respecte dreptul copilului la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi religie. Statele au obligația să respecte drepturile şi obligaţiile părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului citat, în așa fel ca să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia. Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri, la fel nu poate fi limitată decît de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi doar în cazul în care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
Totodată, prin prisma Convenției cu privire la drepturile copilului, statul are obligația de a garanta copiilor dreptul de a nu participa la evenimentele publice în care ei nu doresc să fie implicați. Este important ca minorul sa-și exprime expres doleanța de a participa sau de a nu participa la asemenea evenimente. Lipsa unui astfel de cosimțămînt duce la violarea Convenției cu privire la drepturile copilului și a legislației naționale în materie de protecție a drepturilor copilului.

Ombudsmanul precizează că legislația națională, în mare parte, este conformă standardelor internaționale.
Astfel, prin dispozițiile alin.(3) al art.13 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, este interzisă implicarea copiilor în activitatea politică şi asocierea lor în partide politice.

Prevederile art.6, alin.(2) al Legii nr.26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile, indică expres că minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele declarate incapabile, pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, iar dispozițiie art. 9 din lege prevede obligația participanţii la întrunire de a respecta legislaţia.

La fel, partidele politice au obligația de a respecta legislația Republicii Moldova conform art. 18 din Legea privind partidele politice, nr. 249 din 21.12.2007.

Cu referire la prezenţa copiilor la întruniri, Curtea Supremă de Justiție a precizat că instanţele judecătoreşti urmează să aplice prevederile legislaţiei privind libertatea de întrunire şi libertatea de asociere ținînd cont de experiența CEDO ( prin prisma articolului 11 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale) și cu respectarea normei legale citată mai sus că „minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi persoanele declarate incapabile, pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu” .

CSJ a invocat în acest sens jurisprudența Curții de la Strasbourg, pronunțată în Hotărîrea din 14.02.2006 în cauza PPCD contra Moldovei în care se subliniază că aflarea copiilor la acțiunea de protest a constituit o chestiune de alegere personală a părinţilor de a decide dacă să permită copiilor lor să participe la acele adunări şi că ar părea contrar libertăţii de întrunire a părinţilor şi a copiilor de a-i împiedica să participe la astfel de evenimente. Mai mult, a fost menționat că adunările se desfăşurau într-un loc public, oricine, inclusiv copiii, puteau să participe la ele.

Avocatul Copilului precizează că, în cadrul examinării cazurilor participării minorilor sub vîrsta de 18 ani la reuniunile publice, a identificat desfășurarea unor acțiuni care au dus atingere demnității copiilor. Avocatul Copilului a constatat și lipsa reglementărilor juridice a astfel de situaţii, inclusiv a normelor legale de atragere la răspundere a făptuitorilor.

În acest sens, Ombudsmanul a recomandat Guvernului să completeze Legea nr.26-XVI privind întrunirile, Codului contravenţional şi Codului penal cu prevederi concrete care ar încrimina organizatorii întrunirilor pentru atragerea la manifestaţii cu caracter politic a minorilor sub 18 ani (reieşind din gravitatea faptei şi a consecinţelor asupra copilului). Avocatul Poporului a mai propus modificarea legislației pentru impunerea obligativității ca organizatorii de evenimente în masa, în special cînd este vorba de partide sau organizații politice, să demonstreze faptul ca minorii prezenți la acțiunile publice au venit la acestea benevol și nesiliți de nimeni.

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției au considerat binevenită propunerea de modificare a legislației înaintată de Ombudsman, specificîndu-se totodată că este necesar ca legislatorul că definească clar sintagma ”activitate politică”.

Maia Bănărescu îndeamnă părinţii/reprezentanţii legali și autoritățile publice să respecte obligaţia de a nu folosi sau de a nu expune copilul public în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.
Conform Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să depună eforturi pentru a proteja copiii şi a le asigura cele mai bune condiţii de dezvoltare. Drepturile conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără nici o discriminare, susține Maia Bănărescu.Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare
Oficiul Avocatului Poporului
Tel.: 022 23 48 00