Nume
Parola
Vizualizări: 4347
Avocatul Poporului a prezentat Raportul cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în 2016
Chisinau, 12 Aprilie 2017 — Avocatul Poporului constată lipsa de progrese în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în Raportul cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în 2016. În cadrul unui eveniment public de prezentare a Raportului dat, Ombudsmanul a reiterat îngrijorările sale legate de respectarea dreptului de acces la justiţie, a dreptului la protecţie socială şi la un trai decent, la ocrotirea sănătăţii şi la apă şi sanitaţie, condiţiile precare de detenţie, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Potrivit datelor statistice ale Oficiului Avocatului Poporului, cele mai des încălcate drepturi ale petiționarilor țin de accesul liber la justiţie, securitatea şi demnitatea personală şi dreptul la asistenţă şi protecţie socială. Noutatea anului 2016 este că numărul acestor cereri la Oficiul Avocatului Poporului a crescut față de anul precedent. De exemplu, adresările privind lezarea dreptului la acces liber la justiție a crescut de la 265 cereri în 2014, 259 în 2015 pînă la 296 de plîngeri în 2016. Probleme invocate în cele 296 de adresări parvenite la Oficiul Avocatului Poporului s-au referit la: neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, tergiversarea examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti, dezacordul cu sentinţa/hotărârea pronunţată de instanţele judecătoreşti, accesul la avocaţi, prezumţia nevinovăţiei, dreptul la compensarea prejudiciului.
O creștere a fost atestată și a cererilor parvenite din locurile de detenție de la 190 de cereri în anul 2014 și 195 de cereri în 2015, pînă la 230 de cereri în anul 2016.
În anul 2016 au fost înregistrate mai multe cereri și la capitolul respectarea dreptului la protecție socială. Problemele abordate sunt practic aceleași. Oamenii sunt nemulțumiţi în continuare de nivelul scăzut al veniturilor, al prestațiilor sociale, care nu acoperă nici minimul de existență; de sistemul de pensionare; de modalitatea de acordare a ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului și a altor prestații sociale.
Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în trimestrul III al anului 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2080,5 lei, iar cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei au fost în medie 2200,1 lei pe o persoană. Totodată, potrivit aceleași surse, minimul de existență mediu lunar pe o persoană a constituit 1813,7 lei.
De asemenea, datele statistice oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale atestă faptul că mărimea pensiei pentru 78,8% dintre beneficiarii de pensii este sub minimul de existență stabilit pentru pensionari.
Avocatul Poporului mai atrage atenţia asupra faptului că salariul minim pe ţară în mărime de 1000 lei lunar, stabilit cu începere de la 1 octombrie 2014, nu acoperă minimul de existență fixat pentru o persoană în vârstă aptă de muncă în valoarea medie de 1926 lei. Rata de acoperire în acest caz constituie circa 52%, în termeni reali veniturile populaţiei înregistrînd în anul 2016 o descreştere de 5,8% .
În contextul dreptului la muncă și protecția muncii, în Raport este menționată problema restanțelor la salarii. Cu toate că au fost întreprinse măsuri pentru lichidarea restanțelor la plata salariilor, potrivit informației oferite de CNSM, până la momentul scrierii Raportului erau rețineri de 2-3 luni. Conform datelor statistice, la 01 decembrie 2016 datoriile la plata salariilor constituiau peste 200 milioane lei.
În Raport, Avocatul Poporului atrage atenția autorităților asupra faptului că nu s-au îmbunătățit considerabil condițiile de detenție în penitenciarele din Moldova, care ating nivelul minim de severitate necesară pentru a constitui tratament inuman și degradant. Se menționează că doar 3 din cele 17 instituţii penitenciare au fost renovate şi corespund standardelor minime de detenţie (Penitenciarul nr.7-Rusca, Penitenciarul nr.10-Goian şi Penitenciarul nr.l - Taraclia) și că se înregistrează o suprapopulare de peste 40% a spaţiilor de detenţie.
O atenție sporită a fost acordată în Raport respectării dreptului la un mediu ecologic curat. În opinia Avocatului Poporului, cele mai grave probleme de mediu care necesită o soluționare cât mai grabnică se referă la asigurarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă, stocarea și colectarea deșeurilor menajere și cele din domeniul gestionării sectorului forestier, protecției și conservării pădurilor.
Astfel, rata de conectare a populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă este de aproximativ 43%, excluzând municipiul Chişinău, şi numai 21,4% din populaţie beneficiază de sisteme centralizate de colectare a apelor uzate, dintre care numai 1,0% sunt din localităţile rurale. În Raport se semnalează faptul că în localităţile din raionul Anenii Noi apa din apeducte NU corespunde normelor sanitare în proporţie de 98 la sută și că nici apa din apeductele din raioanele Glodeni, Căuşeni, Făleşti, Rîşcani, Ialoveni, Ştefan-Vodă, Taraclia şi Orhei nu corespunde normelor sanitare.
Avocatul Poporului și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu fenomenul defrișărilor masive ale pădurilor din ultimii ani, în condițiile în care Republica Moldova se află printre statele din Europa cu cea mai mică rată de împădurire. Potrivit datelor furnizate de Agenția Moldsilva, în prezent fondul forestier naţional constituie 12,7% din teritoriul ţării, în Uniunea Europeană rata minimă fiind de 40 la sută. Mai mult, Republica Moldova, cu o rată minimă de împădurire în Europa, a ajuns să exporte cantități mari de lemn brut.
Avocatul Poporului salută adoptarea de către Guvern a Hotărârii cu privire la sistarea exportului de lemn, susținând ideea instituirii unui moratoriu de lungă durată la exportul lemnului, până la restabilirea suprafeţelor forestiere și aducerea acestora la rata minimă europeană.
O altă problemă aflată în vizorul Avocatului Poporului este construcția de imobile capitale în spațiile împădurite. Asta chiar dacă Regulamentul privind atribuirea în folosinţă a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere interzice edificarea obiectelor capitale pe terenurile fondului forestier.
Avocatul Poporului salută operarea în anul 2016 a modificărilor în Regulamentul privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, prin care a fost interzisă transmiterea dreptului de arendă în scop de recreere către alte persoane fizice sau juridice și a fost majorat de circa 5 ori preţul arendei forestiere.
Foarte detaliat în raport au fost tratate problemele ce se referă la respectarea dreptului la ocrotirea sănătății, care s-au aflat în atenția Avocatului Poporului în perioada de referință. Ombudsmanul a fost determinat să includă tematica dată în lista priorităților sale din activitate dat fiind adresările persoanelor cu aceste probleme, dar și rezultatele mai multor studii realizate recent pe acest subiect.
Dat fiind multitudinea de semnale/probleme sesizate de Avocatul Poporului cu privire la accesul redus la serviciile de îngrijire medicală de urgentă, în special, în localitățile rurale, în anul 2016 Oficiul Avocatului Poporului în colaborare cu PNUD şi OHCHR a elaborat Studiul: „Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova”. Concluzia principală a acestui studiu este că starea actuală a serviciului AMUP indică un risc înalt de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, în special a dreptului la acces la servicii medicale calitative și dreptului la respectarea timpului necesar stării de urgență.
Și în anul 2016 au rămas actuale multe dintre problemele abordate în anii precedenți legate de accesibilitatea redusă a persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială, la transport, la mediul informațional; dificultățile existente în realizarea dreptului de acces la justiție și de asigurare a egalității; bariere în realizarea dreptului la vot și la muncă; insuficiența serviciilor sociale la nivel comunitar și prestații sociale sub nivelul minimului de existență.
Avocatul Poporului reiterează recomandarea expusă în anii precedenți cu privire la necesitatea modificării articolului 51 din Constituție pentru armonizarea acestuia la standardele Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, prin schimbarea noțiunii ”persoane handicapate” cu ”persoane cu dizabilități”, precum și a paradigmei de abordare a persoanelor cu dizabilități - de la modelul medical la cel de incluziune.
Starea de lucruri privind respectarea drepturilor copilului a fost analizată în Raport prin prisma respectării în Republica Moldova a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.
În Raport se menționează faptul că, potrivit Studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, 57 la sută dintre respondenți consideră că drepturile copilului sunt bine sau foarte bine respectate în țara noastră. În pofida acestor aprecieri favorabile ale situației, Avocatul Copilului atrage atenția în Raport asupra unor multiple probleme din domeniu: de la lipsa de date pînă la deficiențe în sistemul de protecție a drepturilor copilului. Ombudsmanul menționează în Raport că unele categorii de copii (în particular cu tulburări din spectru autist) nu s-au aflat în vizorul autorităților de resort pentru stabilirea nivelului de protecție și de realizare a drepturilor. Avocatul Copilului a evidențiat printre cele mai grave următoarele probleme din sfera protecției drepturilor copilului: documentarea copiilor, în special a nou-născuților din stînga Nistrului; problema copiilor rămași fără de îngrijire temporară a părinților; prevenirea delincvenței juvenile și asigurarea justiției prietenoase copilului; respectarea dreptului la educație.
Raportul cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova în anul 2016 este al doilea - elaborat de Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, numit în funcție în corespundere cu Legea nr. 52.
La evenimentul de prezentare a Raportului au participat 50 persoane, printre care președintele Comisiei Parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice Vladimir Țurcan, reprezentanți ai Parlamentului, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Protecției sociale și Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Mediului și subdiviziunile acestora, Procuratura Generală, OSCE, PNUD, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Confederația Națională a Sindicatelor și reprezentanți ai societății civile: Promo Lex, Centrul de Resurse Juridice, Amnesty International, Centrul Național al Romilor, Uniunea Invalizilor, RCTV Memoria, Keystone Moldova, Asociația Nevăzătorilor și Asociația Surzilor.

Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare
Oficiul Avocatului Poporului
Tel.: 022 23 48 00