Nume
Parola
Vizualizări: 7028
Ediția a 4-a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD” – temele principale
16 August 2016 — În perioada între edițiile a 2-a și a 4-a ale revistei noastre, prin legea nr. 138 din 17 iunie 2016, au fost aprobate schimbări la Codul fiscal și, totodată, au fost aprobate și publicate Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 nr. 157 din 01.07.2016.

În compartimentul Documente și comentarii am publicat legile bugetelor sus menționate și unele comentarii ale autorilor revistei referitor la Modificările Codului fiscal; Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice (autor – Maia Tverdohleb); Условия деятельности учреждений по валютному обмену (в свете положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года, с учетом изменений и дополнений, которые вступят в силу с 10 декабря 2016 г.); Unele aspecte privind înființarea și funcționarea parcurilor pentru tehnologia informaţiei și Transportul rutier în regim de taxi (în lumina prevederilor Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (cu modificările şi completările intrate în vigoare la 13 mai 2016))(autor – Alexei Sochirca).

În rubrica Întrebări-Răspunsuri autorul Marina Cravcenco prezintă răspunsuri la întrebări: О представлении получателю платежей информации о виде выплаченного дохода, его размере, сумме предоставленных освобождений, вычетов, а также о сумме удержанного налога; О налоговом режиме для средств, полученных в виде займа, как от юридических, так и от физических лиц; Об обязательствах хозяйствующего субъекта, претендующего на получение налоговой льготы, предусмотренной ч. (21) ст. 24 Закона о введении в дейcтвие разделов I и II Налогового кодекса; Об особенностях применения налоговой льготы, предусмотренной ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса.

Daniela Gulea a propus răspunsuri la întrebările Referitor la cotă impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător; Об определении объекта налогообложения при предоставлении экспедиторских услуг субъектом сектора малых и средних предприятий; О налоговом режиме для роялти, выплачиваемых предприятием физическому лицу; Cu privire la datorie compromisă; О расчете прироста капитала при перераспределении собственности между бывшими супругами при разводе; Despre regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.; О порядке вычета расходов, связанных с ремонтом основных средств согласно договору имущественного найма.

Maia Tverdohleba scris Despre declarația cu privire la proprietate; Despre prezentarea organului fiscal unor informații confirmative sau infirmative; О некоторых аспектах, связанных с проведением налоговой проверки физического лица.

În materialele elaborate de către autorul Ion Chitoroagăgăsiți răspunsuri pentru unele situații Cu privire la înregistrarea facturii fiscale în RGEFF; Privind restituirea formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate, neutilizate; Об отражении налоговых накладных, полученных и выданных в рамках операций рефактурирования, в Приложении № 1 и № 2 к Декларации по НДС; О применении положений п. 16) ч. (1) ст. 103 НК для коммунальных услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях; О регистрации в качестве плательщика НДС; О выдаче первичного документа строгой отчетности по услугам, оказанным на основании контрактов по инвестированию собственных средств в строительство дополнительных этажей и пристроек к существующему жилому зданию; Despre obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală; Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii; О применении акцизной марки к табаку для водяной трубки.

Andrei Nevreanschivă propune mai multe informații Despre obligația de înregistrare ca subiect impozabil cu T.V.A. și de eliberare a facturii fiscale; Privind impozitarea cu T.V.A. a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a populației, precum și a agenților economici; Despre regim de T.V.A. pentru serviciile de consultanță, acordate de o companie străină beneficiarului din Moldova; Об обложении НДС денежных средств, собранных спортивной организацией в виде спонсорской помощи; О расчете порога для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС; О начислении НДС на часть продукции, которая используется в качестве материалов; Об обложении НДС сумм, полученных как штрафы или неустойки за задержку оплаты поставленных товаров или предоставленных услуг, iar Alexei Sochirca – Об использовании ККМ с фискальной памятью.

În Compartimentul Practica fiscal autorul Marina Cravcenco dezvăluie particularitățile Modului de declarare a veniturilor impozabile și impozitul calculate din acestea de către persoanele ce practică activitate profesională. Autorii Petru Griciuc și Roman Vieru prezintă informații Privind dreptul contribuabilului să beneficieze de facilități fiscal și Unele aspect cu privire la datoria compromisă.

Victoria Belous a descries procedura legală de contestare a ordinului incaso emis de organul fiscal, în cadrul măsurilor de executare silită a obligaţiilor fiscale, precum și Riscurile fiscal care apar în caz de cumpărare a unui automobile şi indicare încontractul de vînzare-cumpărare a sumei simbolice. Articolul autorului Vadim Mîțu este dedicat Dreptului organului fiscal de a retrage din circulație băutură alcoolică, marcată cu timbre de acciz fals prin confiscare.

Anastasia Certan continuă ciclul de material Despre impozitarea nerezidenților.

În compartimentul Contabilitate practică găsiți informații utile despre Calcularea compensației de concediu (conformModului de calculare a salariului mediu, aprobat prin HG nr. 426 din 26 aprilie 2004), prezentată de autorul revistei Maria Gancearuc. Autorul Svetlana Slobodeanu a scris despre unele Aspecte privind contabilitatea pierderilor în producție și influența lor asupra procesului de calculație.

Mai multe din aceste materiale sînt deja plasate pe site-ul www.monitorul.fisc.md, altele o să fie publicate în scurt timp.

Vă mulțumim că sînteți alături de noi.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă