Nume
Parola
Vizualizări: 5183
Poate fi oare majorată datoria cesionată către Compania de colectare?
Chisinau, 18 Februarie 2016 — Compania de colectare poate majora datoria. Majorarea datoriei se realizează prin calcularea adițională la suma de bază a dobânzilor de întârziere, penalităților, altor cheltuieli suplimentare suportate în vederea încasării datoriei, în cazul neachitării la timp a datoriei/împrumutului.
1. Dobânda de întârziere – conform art. 619 CC RM obligațiilor pecuniare li se pot aplica dobânzi pe perioada întârzierii. Dobânda de întârziere este calculată în proporție de 5 % sau 9 % (dacă la actul juridic încheiat nu participă consumatorul) peste rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, daca contractul sau lege nu prevede altfel. De asemenea dobânda de întârziere poate fi mai mare doar atunci când creditorul este în posibilitate de a cere acest lucru în temeiul altor acte juridice, iar debitorul va fi nevoit sa achite .
2. Rata BNM la zi este de 19,5%, deci, conform art. 619, Dobânda de întârziere va fi calculată de cel puțin 24% pe an. Dobânda se calculează zilnic din soldul datoriei de bază restante.
3. În procedura de executare, dobânda se calculează conform art. 24 din Codul de executare. Drept bază de calcul se aplică însă suma integrală dispusă de instanța de judecată să fie încasată în mod silit. În calculul dobânzii de întârziere în procedura de executare se va ține cont de rata inflației și art. 619 CC RM, care prevede dobânda de întârziere de 5/9 % peste rata de bază a BNM ( ajustată la zi ar fi = 19 % + 5/9 %).
4. Penalitatea – este o prevedere contractuală, prin care părțile unui contract evaluează anticipat prejudiciul în cazul neexecutării obligației corespunzător de către debitor, iar acesta din urmă urmează să achite fie o sumă de bani fie un alt bun (art. 624 CC RM). Penalitatea poate fi convenită într-o sumă fixă sau sub forma unei cote din mărimea obligației neexecutată la termen de către debitor. Conform art. 268 CC RM penalitatea nu poate fi calculată pe o perioadă mai mare de 180 zile.
5. Alte cheltuieli suportate în cadrul procesului de recuperare a datoriilor – aici se includ plăți cum ar fi :
a) Costuri de mandat și/sau costuri de soluționare prejudiciară a litigiului pecuniar. Conform art. 602 din CC RM, debitorul în întârziere urmează să compenseze Creditorului prejudiciul/costurile suportate de acesta în legătură cu întârzierea în executarea obligațiunilor de plată. În unele țări EU legislația reglementează suma maximă ce poate fi încasată drept costuri prejudiciare. Directiva UE nr. 2011/7/UE din 16.02.2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale – de asemenea reiterează obligațiunea debitorului să compenseze costuri prejudiciare.
b) Părțile pot conveni asupra compensării și de alte costuri, acceptate de către debitor (de exemplu costul Graficului de eșalonare a plăților, costul perfectării tranzacțiilor de împăcare, costurile mediatorului etc.)
c) Taxa de stat – suma de bani achitată în contul judecătoriei care urmează să examineze pricina civilă, care este pusă pe seama celui ce a pierdut procesul.
d) Costuri de mandat și de judecată – fac parte din cheltuieli de judecare a pricinii, este suma de bani achită avocatului pentru reprezentare în judecată, întocmirea actelor de procedură ș.a.
e) Costuri de executare – costuri de intentare a procedurii de executare, spezele de executare, onorariul executorului judecătoresc.

În concluzie putem afirma că însăși datoria/împrumutul de bază NU se majorează, dar în urma neachitării în termen a datoriei și acesta devine purtătoare de alte sume calculate adițional în baza contractului și/sau a legii, sub forma de dobânda de întârziere, penalități, cheltuieli de judecata ș.a., care în cele din urmă devin și ele datorii.

De aceia sugerăm debitorilor sa fie prudenți și să-și achite la termenul scadent datoria, întru evitarea suportării unor costuri suplimentare ce duc la majorarea datoriei.

Pentru detalii, apelaţi 022 853785
Ana Bucliș. Avocat, INCASO