Nume
Parola
Vizualizări: 10087
Raspunsul CCA la solicitarea PRO TV Chisinau privind prelungirea licentei de emisie
Chişinău, 12 Decembrie 2008 — nr. 320 din 11 noiembrie 2008 Domnului Cătălin GIOSAN, Director ÎM „MEDIAPRO” SRL Stimate Domnule Director, Cu referire la cererea ÎM „Mediapro” SRL nr. 320 din 11 noiembrie 2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului Vă comunică că această solicitare nu întruneşte condiţiile prevăzute în Art. 24 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006: - Pe parcursul termenului de valabilitate a licenţei, Î.M. „MEDIAPRO” SRL nu a respectat toate prevederile legislaţiei audiovizuale şi condiţiile la licenţa de emisie, fapt fixat în următoarele decizii ale CCA: Decizia CCA nr. 66 din 09.11.2004 – în urma monitorizării ediţiei de ştiri de la ora 1700 s-a atestat că este constituită totalmente din cronici criminale. Conducerii studioului „Pro TV” i s-a recomandat plasarea ediţiei de ştiri de la ora 1700 după ora 2200 sau înlocuirea cu o emisiune autohtonă. Decizia CCA nr. 13 din 22.01.2007 – în procesul monitorizării emisiunii „О своем, о женском”, a fost depistată publicitate mascată pentru: automobilul „Peugeot Rumeon”, casa de modă „Zukko”, saloanele de mobilă „Anturaj” şi „Repro Lux”, galeria „Idis” (25.11.06); „Frizeria Campionilor” („Micusa Stil”), Clubul „1001 ночь”, salonul medical „Fala Dental” (5.12.06); magazinele „Hugo Boss”, „Brasco” si mărfurile realizate de acestea (30.12.06). Pentru derogări repetate de la prevederile Art. 19 (14) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 Î.M. „MEDIAPRO” SRL (director C. Giosan), deţinătoarea licenţei de emisie pentru postul „Pro TV”, a fost avertizată public. Decizia CCA nr. 48 din 03.04.2007 – postul de televiziune „Pro TV”, monitorizat la 17 martie 2007 nu a respectat prevederile Art. 13 (4) al Codului audiovizualului „Accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe”, Art. 66 (6) al aceluiaşi document „Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să informeze publicul privitor la denumirea şi sediul administraţiei, la numele realizatorului de programe sau de emisiuni, la semnalele postului de radio, la simbolul postului de televiziune” şi ale Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate nr.1227 din 29.06.97 „Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de frecvenţă”. Pentru aceste derogări de la legislaţia în vigoare Î.M. „MEDIAPRO” SRL a fost atenţionată public. Decizia CCA nr. 62 din 16.06.2008 – monitorizarea programelor „Pro TV”, pe parcursul a 24 de ore, cu începere din 19 mai, ora 12:00 a demonstrat că Î.M. „MEDIAPRO” SRL a încălcat prevederile Art. 19 (10) al Codului Audiovizualului „Publicitatea pentru produsele farmaceutice şi tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală este interzisă. Radiodifuzorii prin al căror intermediu se face publicitate produselor farmaceutice şi tratamentelor medicale ce nu necesită prescripţie medicală vor include în mesajul publicitar recomandarea de a se adresa medicului sau farmacistului în cazul manifestării de reacţii adverse şi vor plasa pe ecran, pentru 5 secunde sau pe tot parcursul clipului publicitar, numărul licenţei de comercializare eliberate de organul de stat abilitat. Nu se admite folosirea în clipurile publicitare a actorilor sau personajelor în rol de medic sau profesor pentru produse farmaceutice şi tratamente medicale”, (spoturile publicitare ale produselor farmaceutice „Fate control” (13:37) şi „Ayudara” (13:39) nu au conţinut numărul licenţei de comercializare), Art. 21 (1) al Codului audiovizualului „Publicitatea şi teleshopping-ul se difuzează grupat, fiind uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi fiind separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice”, spotul publicitar al companiei "Molfix" la 1248, 1435, 1851, 2034, 2059, 2230, 0000, 0009, 0745, 0854 şi 1013 a fost plasat în interiorul spotului promo pentru filmul serial «Iubire ca în filme», Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate „Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de frecvenţă”, spotul publicitar al companiei „Peugeot” la 1821, 1822 şi 1849 a fost difuzat de 3 ori pe parcursul unei ore de emisie, Art. 22 (1) al aceleiaşi legi „Acordarea de către o persoană fizică sau juridică (sponsor) a unor aporturi sub formă de mijloace financiare, bunuri, produse ale activităţii intelectuale, prestare de servicii, realizare de lucrări unei alte persoane fizice sau juridice (sponsorizate) la pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi şi programe de interes social. În cadrul acestor activităţi şi programe, publicitatea sponsorului se difuzează în condiţiile contractului de sponsorizare”, filmul serial „Iubire ca în filme” difuzat la 1143 şi 2059, produs în România şi transmis de postul „Pro TV”, a fost sponsorizat de furnizorul de publicitate local compania „Molfix” şi p. 3.1 lit a) a condiţiilor licenţei de emisie seria AMMII nr. 003274 din 23.12.2003 „Titularul licenţei este obligat să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile respectării Constituţiei Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Codului de conduită, Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007 – 2010), Legii privind licenţierea unor genuri de activitate, Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii cu privire la publicitate şi altor acte legislative şi normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova”. Conform deciziei respective, Î.M. „MEDIAPRO” SRL urma ca în termen de 30 de zile să prezinte CCA un raport privind acţiunile întreprinse în vederea lichidării derogărilor depistate, lucru, care nu a fost făcut. Neexecutarea deciziei, a generat derogări de la prevederile Codului Audiovizualului, punct 3.1 lit. b) din condiţiile la licenţa de emisie care prevede: „titularul de licenţă este obligat să respecte cu stricteţe deciziile, reglementările şi indicaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului”. Reieşind din cele expuse, canalele 37 – Chişinău, 58 – Bălţi, 26 – Varniţa, 48 – Cahul şi 54 – Orhei pe care în prezent îşi difuzează emisiunile postul „PRO TV” vor fi anunţate în concurs după expirarea termenului licenţei de emisie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cu respect, Gheorghe GORINCIOI Preşedinte