Nume
Parola
Vizualizări: 3679
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist în finanțe și contabilitate în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord
Bălți, 16 Septembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri, 8A
Date de contact : tel. (231) 61980
E-mail: adrnord@gmail.com; lojog@mail.ru

Denumirea funcţiei publice vacante:

SPECIALIST ÎN FINANȚE ȘI CONTABILITATE

Scopul general al funcţiei:

- Să fie responsabil pentru operaţiile financiare şi contabile generale ale Agenţiei conform Standardelor de contabilitate din Moldova;

Sarcinile de bază:

- Organizarea metodologiei de contabilitate şi de raportare în conformitate cu - Standardele de contabilitate din Republica Moldova;
- Pregătirea bugetului anual asupra costurilor;
- Înregistrarea cu autorităţile fiscale locale şi asigurarea ca toate rapoartele financiare şi fiscale statutare să fie pregătite în timp util;
- Stabilirea procedurii de raportare interne şi externe, inclusiv administrarea contului, pentru a reflecta situaţia financiară a agenţiei;
- Asigurarea ca toate articolele de venituri şi cheltuieli să fie înregistrate în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;
- Organizarea salarizării angajaţilor.
Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile de bază:

- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- Cunoştinţe excelente a limbii române oral şi scris. Este de dorit cunoașterea limbii ruse (nivel de comunicare). Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
- Competenţă în utilizarea computerului (cunoştinţe a aplicaţiilor Microsoft).

Cerinţele specifice:

- Licenţiat în Economie, de preferinţă, Finanţe şi Contabilitate;
- 3 ani de experienţă în calitate de contabil;
- Cunoştinţe profunde şi experienţă în lucrul cu Standardele de Contabilitate ale Republicii Moldova;
- Cunoştinţe excelente a legislaţiei Republicii Moldova;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- Abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză;
- Cunoştinţe de operare la calculator: aplicaţiile Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint) şi Internet.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

1. Formularul de participare poate fi descărcat la link-ul:
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=974;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor);
4. Copia carnetului de muncă (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor);
5. Certificat medical, după caz;
6. Cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs: 30.09.2011

Tel/fax.: 231 6 19 80
E-mail: adrnord@gmail.com , lojog@mail.ru
Adresa poştală: MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8A
Persoana de contact: Liviu Ojog, specialist cadre