Nume
Parola
Vizualizări: 671
APL vor putea aplica noi prevederi importante pentru locuitorii UAT din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 intrate în vigoare
19 Aprilie 2024 — În curând APL vor putea aplica plenipotențiar mai multe prevederi importante ale Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, care au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (30.01.2024).
În acest sens, de către Guvern urmează a fi aprobat în curând actul normativ care va preciza procedurile corespunzătoare pentru punerea în aplicare a noilor prevederi legale.
Consiliile locale vor putea aproba cuantumurile plăților pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.
Se vor putea executa fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire:
– lucrările de execuție a construcțiilor auxiliare sau anexelor, cu suprafața construită de până la 15 metri pătrați, la casele individuale, amplasate pe terenuri proprietate privată, cu condiția retragerii normative față de hotarul terenului și respectării normelor sanitare și antiincendiare. În cazul execuției construcțiilor auxiliare și celor cu un etaj, în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire, cu depășirea suprafeței construite de până la 15 metri pătrați, investitorul va fi obligat să notifice, pe propria răspundere, autoritatea administrației publice locale respective, cu asumarea consecințelor aferente demolării.
– lucrările de execuție a caselor individuale cu un etaj, cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați, destinate pentru una sau două familii, și a anexelor gospodărești ale acestora, construite pe teren proprietate privată și situate în localitățile rurale, cu excepția celor din zonele protejate;
– lucrările de execuție a construcțiilor provizorii cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați în localitățile rurale, a construcțiilor provizorii ușor demontabile și fără fundație, cu destinație agricolă și silvică, precum și a construcțiilor temporare, destinate pentru desfășurarea întrunirilor, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile – cu excepția celor din zonele protejate;
Controlul calității lucrărilor și construcțiilor indicate va constitui obligația structurilor specializate din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi, iar în cazul în care autoritatea administrației publice locale de nivelul întâi nu dispune de structuri specializate competente pentru efectuarea controlului respectiv, această atribuție revine autorității administrației publice locale de nivelul al doilea.
O altă prevedere importantă este pentru satele cu o populație mai mică de 3000 de locuitori, în cazul lipsei documentației de urbanism, autorizația de construire se va elibera în baza documentației de proiect elaborate conform certificatului de urbanism pentru proiectare, eliberat în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern. În același mod se va elibera și certificatul de urbanism informativ.
Aceste din urmă prevederi se vor aplica, în mod corespunzător, inclusiv pentru satele cu o populație care nu depășește 5000 de locuitori, pentru o perioadă de tranziție de doi ani din data publicării Codului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Una din cele mai importante norme care se va putea aplica este cea care vizează casele de vacanță construite pe terenurile întovărășirilor pomicole, precum și casele individuale, pentru una sau două familii, și anexele gospodărești ale acestora. Astfel, în cazul lucrărilor de construcții executate după anul 1996, în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire și/sau a documentației de proiect, iar depășirea termenului de prescripție nu mai permite aplicarea sancțiunilor, aceste construcții se vor putea înregistra în Registrul bunurilor imobile, după cum urmează:
a) pentru casele de vacanță cu cel mult două etaje, construite pe terenurile întovărășirilor pomicole, și pentru casele individuale cu cel mult un etaj, situate în localitățile urbane și rurale – în baza declarației, autentificate notarial, a proprietarului construcției de răspundere personală privind corespunderea construcției cu cerințele fundamentale prevăzute de actele normative și privind asumarea răspunderii pentru asigurarea integrității acesteia pe durata termenului de exploatare, precum și în baza acordului, autentificat notarial, al vecinilor în cazul nerespectării retragerilor normative de la limitele terenului;
b) pentru casele individuale cu cel mult două etaje, situate în localitățile urbane și rurale – în baza declarației de răspundere personală a proprietarului construcției privind corespunderea construcției cu cerințele fundamentale prevăzute de actele normative și privind asumarea răspunderii pentru asigurarea integrității acesteia pe durata termenului de exploatare. Declarația în cauză va fi însoțită de certificatul privind edificarea construcției, emis de către autoritatea administrației publice locale, cu privire la încadrarea bunului imobil în prevederile planului urbanistic general și ale regulamentului local de urbanism al localității (respectarea regimului pe verticală, modul de folosință a obiectivului, a CUT-ului și a POT-ului), precum și de acordul, autentificat notarial, al vecinilor, în cazul nerespectării retragerilor normative de la limitele terenului;
c) concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil, subcapitolul III al Registrului bunurilor imobile se va completa cu notarea: „Bunul imobil este construit în lipsa sau cu abateri de la documentația de urbanism și/sau normativele tehnice în construcții. Proprietarul poartă răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, pentru eventuale prejudicii cauzate persoanelor terțe pe durata ciclului de viață a construcției respective”. Notarea în cauză nu va putea fi radiată pe durata de existență a bunului imobil.
Nu este permisă înregistrarea, în sensul prevederilor sus-menționate, a caselor individuale și a caselor de vacanță în următoarele cazuri:
a) construcția este executată pe teren cu riscuri de alunecări de teren sau în zone inundabile;
b) construcția este executată în zonă protejată și nu există acordul autorității care a atribuit statutul de zonă protejată;
c) construcția este executată în zona de protecție a drumului sau a rețelelor edilitare (inginerești) și nu există acordul entităților responsabile;
d) construcția este executată pe teren proprietate publică fără acordul proprietarului;
e) lipsa acordurilor prevăzute de lege.
Înainte de a elibera beneficiarului „certificatul privind edificarea construcției”, APL vor trebui să verifice minuțios lipsa impedimentelor prevăzute la lit. a) – lit.e), precum și încadrarea bunului imobil în prevederile planului urbanistic general și ale regulamentului local de urbanism al localității (să nu fie amplasat în zona de demolare, în aliniamentul liniilor roșii).
Aceste prevederi care vizează casele individuale și casele de vacanță se vor aplică pentru o perioadă de doi ani de la data publicării Codului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă