Nume
Parola
Vizualizări: 1008
ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de Specialist în monitorizarea proiectelor
20 Octombrie 2023 — Funcție vacantă: Specialist monitorizarea proiectelor (1 unitate / perioadă nedeterminată)

Scopul general al funcției:

Asigurarea implementării eficiente a proiectelor din domeniile Programului Operațional Regional finanțate din surse FNDRL și alte.
Să coopereze la procesul achiziţiilor publice în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (după caz).
Să organizeze şi să monitorizeze activităţile privind implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor.
Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile de îndeplinire a obligațiunilor contractuale întru buna desfășurare a procesului de implementare a proiectelor.
Să coordoneze activităţile de raportare.
Specialistul monitorizare proiecte va fi angajat în cadrul Secției MIP prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

Cetățean al Republicii Moldova.
Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu.
Angajarea în funcţie în bază de concurs.
Cunoaşterea computerului la un nivel avansat.
Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
Cunoaşterea excelentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului.
Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative.
Competenţe şi calificări:

Studii superioare în inginerie și management în construcții.
Cel puţin 2 ani de experienţă în domeniu.
Capacităţi de analiză și responsabilitate.
Abilitatea de organizare și monitorizare a proiectelor, conform Legislației în vigoare şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
Să fie responsabil pentru procedura de monitorizare a operaţiunilor generale de implementare a proiectelor.
Să participe la organizarea achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor.
Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind normativele în construcții.
Să coordoneze activităţile în cadrul proiectului cu alte subdiviziuni direcţii conexe.
Sarcini și responsabilități:

Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor.
Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru.
Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanți, consultanți, furnizori şi prestatori de servicii.
Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții.
Verificarea devizelor .
Coordonarea cu Directorul şi alți membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerințele de asigurare a monitorizării şi evaluării.
Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului.
Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei.
Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare:

Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice.
Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
H.G. nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.
H.G. nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.
Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv.
Copia buletinului de identitate.
Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute.
Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.
Date de contact:

Tel./fax: (268) 2 26 92
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md
Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
Persoană de contact: Tatiana Caracuian, specialist resurse umane (268) 2 26 92
Data limită până când poate fi depus dosarul este 17 noiembrie 2023.